Kontakt

Audyty projektów UE

Audyty projektów UE to niezależne oceny projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mają na celu zapewnienie prawidłowego i zgodnego z przepisami wydatkowania środków UE.

Audyt projektów unijnych ma na celu weryfikację czy realizowane są cele projektu oraz zaplanowane osiągane wskaźniki. Audyt ocenia stan faktyczny w odniesieniu do zdefiniowanego harmonogramem rzeczowo – finansowego projektu oraz wytycznych w ramach właściwego programu wsparcia.

Korzyści realizacji audytu:

  • Identyfikacja obszarów wymagających usprawnień, wskazanie kierunków zmian oraz poprawy w zakresie realizacji projektu.
  • Pełnowymiarowa analiza zakresu realizacji projektu.
  • Przygotowanie firmy do ewentualnych kontroli instytucji zewnętrznych.