Kontakt

Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych

Od 01.01.2017 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS”.

Opis projektu

Założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu do analizy danych wieloźródłowych, zachowań ludzi, procesów biznesowych eksploracji danych, a w wyniku tego utworzenie i udostępnienie nowych ulepszonych procedur i rozwiązań. Celem aplikacyjnym projektu jest zbudowanie prototypu systemu informatycznego do analizy zachowań, optymalizacji i generowania nowatorskich procesów biznesowych eksploracji danych. Zadaniem aplikacji będzie optymalizacja i tworzenie nowych procesów, analizowanie danych (data mining) oraz pokazywanie zależności pomiędzy danymi i procesami. Modele biznesowe tworzone byłyby na podstawie danych z zewnętrznych źródeł, z hurtowni danych (m.in. systemów ERP) oraz danych z zasobów internetowych (web mining). Stworzona zostałaby baza procesów będąca zasobem dla algorytmów inteligencji obliczeniowej. Za zbieranie danych zasobów internetowych odpowiedzialny byłby odpowiedni agent. Zostaną opracowane i zaimplementowane nowe metody zarządzania danymi. Rozwój technologii związanej z internetem zostanie osiągnięty poprzez opracowanie algorytmów do wyszukiwania danych w zasobach sieciowych. Opracowane algorytmy rozwiną metody i koncepcje w zakresie przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji oraz pokażą odpowiednią formę ich prezentowania. Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych, metod statystycznych, stochastycznych, zbiorów rozmytych i algorytmów genetycznych jak również różnorodnych ich połączeń do budowy inteligentnych systemów obliczeniowych. Celem aplikacyjnym projektu jest zbudowanie prototypu systemu informatycznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie nakładów Beneficjenta i Partnera na działalność B+R oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez opracowanie innowacyjnego produktu w postaci inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych i urządzenia do przesyłania danych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

 • Rozwój potencjału kadrowego zespołu badawczego przez zatrudnienie nowych pracowników;
 • Wzrost konkurencyjności firmy przez doposażenie infrastruktury B+R;
 • Wzrost jakości świadczonych usług poprzez współpracę z jednostkami naukowymi;
 • Rozszerzenie oferty produktowej poprzez opracowanie nowego produktu – inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych i urządzenia do przesyłania danych;
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia rozpoczęcia produkcji przez opracowanie prototypu inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych i urządzenia do przesyłania danych. Wprowadzenie nowego produktu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Beneficjenta i Partnera projektu na rynku międzynarodowym.

Wskaźniki opisujące założone cele:

 • Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.
 • Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne dla działalności B+R,
 • Liczba realizowanych projektów B+R.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.

Zadania w projekcie:

 • Analiza technologiczna i projekt systemu w zakresie metod eksploracji danych oraz opracowanie algorytmów numerycznych.
 • Opracowanie algorytmów do zbierania i analizy danych w zakresie algorytmów inteligencji obliczeniowej oraz opracowanie algorytmów numerycznych.
 • Opracowanie metod hybrydowych, przygotowanie modeli matematycznego i numerycznych.
 • Sieci Petriego i algorytmy modelowania procesów biznesowych.
 • Opracowanie algorytmów numerycznych.
 • Opracowanie modeli sieci semantycznych, ontologii systemów informacji, budowania agentów oraz projekt modułu wymiany danych.
 • Opracowanie prototypu systemu.
 • Projekt modelu wymiany danych.

Cele projektu wpisują się w cele Działania 1.2 Badania celowe oraz Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje RPO WL na lata 2014-2020. Cele projektu są zgodne z Priorytetem inwestycyjnym 1a Osi Priorytetowej. Nabyta w ramach projektu infrastruktura badawczo-rozwojowa przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych badań w obszarze Regionalnej Inteligencji Specjalizacji- Informatyka i automatyka. Projekt zakłada również współpracę z uczelniami wyższymi, dzięki czemu wzrośnie korelacja pomiędzy sferą naukową, a przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Cele projektu są zgodne z Priorytetem inwestycyjnym 1b Osi Priorytetowej. Innowacja produktowa w postaci inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych oraz urządzenia do przesyłania danych zostanie wytworzona i wdrożona przez podmioty z sektora MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim. Wysoka innowacyjność rozwiązania przełoży się na wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz regionu. Cele projektu są zgodne z celami Działania 1.2 Badania celowe. Dzięki realizacji projektu wzrośnie udział sektora przedsiębiorstw w nakładach na B+R, a także skala wdrażanych innowacji przez MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta i Partnera projektu. Projekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Związkowej 26 w Lublinie (20-148).

Wartość Projektu wynosi 3 825 596,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 866 223,76 zł