Kontakt

Realizacja projektu 1.5 PO PW

NETRIX GROUP Sp. z o. o. zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Netrix Group sp. z o.o.”

Opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cel projektu

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Projekt został realizowany na obszarze objętym Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.

Wartość Projektu wynosi 81 703,20