Kontakt

Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym

Od 01.10.2018 r. Netrix Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym, sterującego łańcuchem dostaw, umożliwiającego personalizację i identyfikację wyrobów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia głębokiego”

 Opis i cel projektu

Projekt zakłada wprowadzenie nowego produktu. Głównym Celem projektu jest zbudowanie inteligentnej platformy sensorowej umożliwiającej użytkownikom elastyczną i swobodną konfigurację, a tym samym dostosowanie do oprogramowania do współpracy z systemami zewnętrznymi. W ramach prac B+R zostaną opracowane następujące elementy oprogramowania:

 • Struktura systemu wraz z interfejsem komunikacyjnym
 • Nowe unikalne algorytmy do analizy danych i optymalizacji systemu
 • Algorytmy do wizualizacji etapów życia produktu i monitoringu procesów logiczno-technologicznych
 • Algorytmy identyfikujące i klasyfikujące wyroby w czasie rzeczywistym
 • Prototyp platformy stanowiącej przedmiot projektu.

Głównymi elementami rozwiązania są

 • Jądro systemu – zarządzanie przepływem zadań monitorowanie zasobów zarządzanie komunikatami w systemie
 • Platforma integracyjna – spajanie i wymiana danych pomiędzy różnymi systemami i standardami komunikacji
 • Moduły algorytmiczne – szereg podsystemów odpowiedzialnych za analizę i wydobywanie informacji z pozyskanych danych oraz moduły odpowiedzialne ze prezentacje graficzną monitorowanych zjawisk i procesów
 • Interfejsy użytkownika oparte o technologie webowe i mobilne.
 • Ekosystem wdrożeniowy systemu informatycznego oparty na tzw. Kontenerach i mikroserwisach
 • Nowość i innowacyjność systemu, unikalne rozwiązanie
 • Stworzenie zintegrowanego ekosystemu łańcucha dostaw dzięki platformie integracyjnej oraz elektronicznej identyfikacji podzespołów i produktów
 • Ciągły monitoring jakości i statusu na każdym etapie łańcuch dostaw
 • Możliwość dostosowanie planów i procesów w czasie rzeczywistym

Powyższe rozwiązania stanowią o konkurencyjności planowanej do zbudowania platformy. Interfejs użytkownika w postaci portalu internetowego umożliwi operatorowi zarządzanie danymi zgromadzonymi w systemie i będzie uwzględniał takie elementy jak:

 • zamówienia od klientów,
 • zlecenia produkcyjne,
 • dostawy, faktury, rozliczenia, reklamacje,
 • kondycja produktu.

Element ten będzie zawierał interfejsy wymiany danych z systemami odbiorców i dostawców. Informacje dotyczące stanu współpracy dostępne będą dla kooperantów z dowolnego miejsca na świecie dzięki współpracy z dowolnym zewnętrznym systemem informatycznym. Interfejs programistyczny API umożliwi współpracę wewnętrznego systemu przedsiębiorstwa, w którym są ewidencjonowane procesy gospodarcze z systemem opartym na mikroserwisach. Do procesów, w których informacje będą wymieniane należy m.in.: obsługa zakupów i sprzedaży, ewidencja księgowa. Działania te wpłyną na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Cele projektu wpisują się w cele Działania1.2 Badania celowe oraz Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje RPOWL na lata 2014-2020. Nabyta w ramach projektu infrastruktura badawczo-rozwojowa przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych badań w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Informatyka i automatyka. Projekt zakłada również współpracę z jednostkami naukowymi (w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.z 2008 r.Nr169, poz. 1049)), dzięki czemu wzrośnie korelacja pomiędzy sferą naukową, a przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Innowacja produktowa w postaci opracowania prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym sterującego łańcuchem dostaw zostanie wdrożona przez podmioty z sektora MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim. Wysoka innowacyjność rozwiązania przełoży się na wzrost konkurencyjności sektora MŚSP oraz regionu.  Dzięki realizacji projektu wzrośnie udział sektora przedsiębiorstw w nakładach na B+R, skala wdrażanych innowacji przez MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim. 

Wskaźniki opisujące założone cele:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.
 • Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.
 • Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
 • Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne dla działalności B+R,
 • Liczba realizowanych projektów B+R.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta i Partnera projektu. Projekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Związkowej 26 w Lublinie (20-148).

Wartość Projektu wynosi 3 890 322,80

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 888 863,28 zł