Kontakt

Dywersyfikacja oferty IOB Netrix o nowe specjalistyczne usługi doradcze

NETRIX Group Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Dywersyfikacja oferty IOB Netrix o nowe specjalistyczne usługi doradcze”

Opis projektu

Podniesienie poziomu kompetencji pracowników IOB Netrix oraz wypracowanie optymalnych procedur działania związanych z usługami specjalistycznymi: – Uczestnictwo konsultantów IOB Netrix w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikację oraz rozwijających kompetencję.

W ramach działania pracowniczy będą mogli skorzystać, ze szkoleń specjalistycznych, studiów podyplomowych oraz kursów mających na celu podniesienie poziomu ich kompetencji i poszerzenie wiedzy umożliwiającej świadczenie usług specjalistycznych na najwyższym poziomie jakości: konsultanci IOB będą rozwijać swoją wiedzę m.in. z zakresu finansów, metod wyceny spółek i WNIP, logicznego myślenia, metod zwinnych, zarządzania, itp. – Przygotowanie procedur świadczenia nowych usług specjalistycznych oraz uaktualnienie procedur świadczenia udoskonalonych usług. Działanie ma na celu wypracowanie nowych procedur, schematów działania, celem optymalizacji świadczenia usługi specjalistycznej dla Klientów na najwyższym poziomie jakości, w odpowiedzi na skonkretyzowane potrzeby przedsiębiorców z sektora MSP. Wypracowanie nowej procedury badania satysfakcji Klientów dostawanej do nowych usług.

Cel projektu

Celem projektu jest pobudzenie produktywnej współpracy pomiędzy IOB a MŚP oraz efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury IOB. Cel te zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych przedsięwzięcia:

 • Rozwój środowiska IOB działających na terenie województwa lubelskiego
 • Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez profesjonalizację (wyszkolenie) kadry
 • Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez określenie nowych procedur
 • Zwiększenie ilości świadczonych usług poprzez podejście popytowe.
 • Zwiększenie efektywności świadczonych usług poprzez koncentracji na wyniku.
 • Przygotowanie IOB do świadczenia usług doradczych o charakterze specjalistycznym. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa lubelskiego;
 • Zwiększenie liczby usług dostosowanych do wymagań rynku, które będą realizowane przez IOB na terenie województwa lubelskiego;
 • Uzupełnienie oferty usług IOB działającej na terenie województwa lubelskiego;
 • Poprawę konkurencyjności IOB Netrix. W efekcie realizacji przedmiotowego projektu wdrożona zostanie grupa usług specjalistycznych poświęconych wsparciu przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zaimplementowane zostaną nowe rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom chcącym poprawić swoją konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Wskaźnikiem rezultatu w projekcie są:

 • Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.

Projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.

Wartość Projektu wynosi 506 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 481 460,00 zł