Kontakt

Bony na innowacje dla MŚP

Stan naboru wniosków

Zamknięty

Cel finansowania

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Dla kogo?

MŚP

Lokalizacja

Woj. małopolskie

Nabór wniosków do:

08 styczna 2024

Wielkość dotacji:

8 888 400 PLN

Kto może otrzymać dofinansowanie?

MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.

Imformacje o projekcie

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć realizowanych w formule bonów na innowacje, stanowiących element systemu zachęt do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które służą jednocześnie usprawnieniu transferu wiedzy i lepszemu wykorzystaniu potencjału publicznego sektora B+R, a także proinnowacyjnego otoczenia biznesu.