Kontakt

Dokumentacja strategiczna

Biznesplany

Biznesplan to dokument opisujący strategię działania przedsiębiorstwa na określony okres czasu. W przypadku biznesplanu, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie zawiera on analizę sytuacji rynkowej, ocenę konkurencji, opis produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, plan marketingowy, plan finansowy oraz plan zarządzania.

Strategie rozwoju

Strategia rozwoju to dokument opisujący długoterminowe cele i kierunki rozwoju przedsiębiorstwa lub organizacji. Zawiera ona analizę sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu, identyfikację szans i zagrożeń, określenie celów strategicznych oraz plan ich realizacji.

Studia wykonalności

Studium wykonalności to dokument opisujący zasadność realizacji określonego przedsięwzięcia. Zawiera ono analizę techniczną, ekonomiczną, prawną i środowiskową przedsięwzięcia, a także ocenę ryzyka.

Mapy drogowe

Mapa drogowa to dokument opisujący etapy realizacji określonego przedsięwzięcia. Zawiera ona harmonogram prac, budżet, zasoby niezbędne do realizacji przedsięwzięcia oraz kluczowe kamienie milowe.

Plany transformacji cyfrowej

Plan transformacji cyfrowej to dokument opisujący plany rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Zawiera ona analizę obecnego stanu wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie, określenie celów transformacji cyfrowej oraz plan ich realizacji.